Featured post

Geld Lenen – Wat Zijn Leningen?

Welkom op de website die u helpt bij het vinden van de juiste informatie op financieel gebied. U vindt hier onder andere informatie over verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Alle onderwerpen bestaan uit een korte introductie en verschillende onderdelen die dieper op het onderwerp in gaan. Het aantal onderdelen verschilt per onderwerp, zij hebben echter gemeen dat ze over de juiste informatie beschikken.

Naast de hierboven genoemde onderwerpen vindt u op deze website ook informatie over sparen, lenen, schulden, investeren en beleggen. Allemaal onderwerpen die zowel op het werk als ook in het dagelijks leven goed van pas kunnen komen. Hiernaast worden ook nog de creditcard en de bankrekening behandelt. Onderdelen die bij deze onderwerpen niet aan bod zijn gekomen kunt u zeer waarschijnlijk terug vinden onder het kopjes algemeen of alles omtrent financiën. Hier worden meerdere onderdelen kort en bondig omschreven, bijvoorbeeld over de beurs en de belastingdienst.

Lenen

Als we over een lening praten hebben we het over een instelling (meestal banken) of persoon die geld verstrekt aan een andere instelling of persoon. Dit geld wordt dan vervolgens in termijnen terug betaald (aflossen).

Wanneer men leent wordt er rente aan de kredietverstrekker betaald.

Autoleningen, hypotheken (de meest gebruikte vorm), doorlopend krediet, en persoonlijke leningen, credit cards (duur lenen) zijn allen soorten en voorbeelden van leningen.

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet is in feite een bankterm voor een kredietvorm waarbij de leensom telkens geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen, gedurende de vastgestelde looptijd. Over dit krediet wordt vervolgens rente betaald, welke in de leenovereenkomst wordt vermeld. Echter komen wijzigingen hierbinnen vaak voor.

 De aflossing vindt meestal plaats door een maandtermijn te berekenen als percentage van de kredietlimiet (vaak 2%), of van het openstaand saldo. Kenmerkend voor een doorlopend krediet is dat de lener tijdens de looptijd zonder boete extra mag aflossen (tot een voorafgestelde maximum), waardoor de looptijd wordt verkort.

Hier geldt; hoe hoger het limiet, hoe lager de rente.

Persoonlijke lening

Bij het afsluiten van een persoonlijke lening betaald u een hogere rente. Dit heeft te maken met het ontbreken van een onderpand.

Er wordt bij een persoonlijke lening per maand een vast bedrag afbetaald, met een vaste looptijd, tegen een vaste rente. Wanneer de looptijd vervolgens voorbij is, is de schuld afbetaald zonder dat er extra kosten of rentewijzigingen aan te pas zijn gekomen. Tussendoor bijlenen is niet mogelijk, wat een persoonlijke lening minder flexibel dan andere leningen maakt. Echter komt u niet voor verrassingen te staan.

Oversluit lening

Wanneer u uw lening oversluit, maakt u de overstap van de ene aanbieder naar een andere. Dit is vaak het geval wanneer men meerdere leningen heeft openstaan bij verschillende aanbieders. Het onderbrengen in één gezamenlijke lening kan dan voordeliger zijn (lagere rente) en bied meer overzicht.

Het is hier vooral belangrijk om de voorwaarden van de leningen goed door te nemen; het wel of niet boetevrij aflossen kan een obstakel zijn.

 Wanneer u bij verschillende en/of dure geldschieters in het krediet staat, kan het ook handig zijn om uw kredieten te laten overnemen. Denk bij dure geldschieters aan creditcard en postorderbedrijven, zij vragen vaak enorme rentepercentages. Veel kredietverstrekkers zijn bereid om uw huidige lening(en) over te nemen tegen een lagere rente

Overbruggingskrediet

Het woord zegt het al, bij een overbruggingskrediet wordt er een periode (beperkt) overbrugt. Dit is van toepassing in situaties waarin er eerst betaald moet worden (geld nodig is voor andere doelen), voordat men kan aflossen. Dit is vaak het geval bij de aankoop van een huis, waar het geld van het verkochte huis later pas ontvangen wordt.

Achtergestelde lening

Deze rekening houdt in dat hij momenteel als minst belangrijke wordt aangesteld. Dit betekend dat deze rekening pas als laatste, na alle andere schuldeisers, afgelost wordt. Vooral bedrijven maken veel gebruik van deze rekening. Dit gaat echter samen met een hoger risico en een hogere rente.

Huurkoop

Huurkoop is een speciale vorm van kopen op afbetaling. Hier wordt de koper pas eigenaar nadat de laatste termijn is betaald, oftewel nadat de lening volledig is afgelost. Tijdens deze aflossing mag de koper het aangeschafte product of dienst niet verkopen of verhuren (ook aansprakelijk voor eventuele schade). Bij huurkoop moet een akte (door de wet opgesteld) worden opgesteld waarin de volledige koopprijs, het aflossingsschema en het voorbehoud m.b.t. de eigendomsovergang vermeld moeten staan. Dit is een absolute voorwaarde van huurkoop.

Voordelen van huurkoop zijn: duidelijkheid over hoeveel en hoe lang u moet betalen, direct van uw aankoop gebruik maken, en de rente is gedurende de gehele looptijd gelijk. Nadelen zijn echter dat u meestal 25 procent moet aanbetalen, en er kan boete optreden bij vervroegde aflossing.

WOZ krediet

Bij een WOZ-krediet is het te lenen bedrag afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning en de hoogte van de samenhangende hypotheek. Deze zogenoemde WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de berekening van een aantal lokale belastingen, en ontvangt u jaarlijks van de gemeente. De te betalen rente voor deze lening is vaak aantrekkelijk aangezien uw eigen woning als extra zekerheid dient.

Het WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken, en heeft veel weg van een Tweede Hypotheek.

Leasen

Bij leasing betaalt u een aantal jaren een vast bedrag per periode (per week/maand). Meestal wordt leasing als een financieringsvorm gebruikt voor bedrijfsmiddelen en onroerend goed, en voor (duurzame) consumptiegoederen als voornamelijk auto’s en kopieer/print apparatuur.

Leasen is een soort huur(koop)overeenkomst waarbij de lessor (de juridische eigenaar) een zaak voor een bepaalde periode ter beschikking stelt aan de lessee. De lessee betaalt daarvoor een vaste vergoeding aan de lessor. De lessor blijft juridisch eigenaar van de geleasde goederen.

Er zijn drie hoofdvormen: operationele leasing (soort van huren, off-balance financiering), financiële leasing (soort van huurkoop), en sale and lease back (lessee eerst eigenaar).

Rente

Naast het afsluiten van een lening betaald uw rente. Dit wordt gezien als een vergoeding voor het lenen van het geld. Als de rente stijgt kan dat doorwerken in het totale bedrag dat u verschuldigd bent, met andere woorden; het bedrag dat u aan rente moet terugbetalen wordt hoger. Dit zogenaamde risico van het stijgen van de rente van uw lening wordt het renterisico genoemd. Dit komt voor bij hypothecaire (hypotheek) en doorlopende leningen (bijvoorbeeld creditcard, of rood staan).

U kunt de risico´s van een rentestijging beperken door een financieel plan te maken, een keuze te maken tussen vaste en variabele rente, een looptijd te bepalen, en uw lening op te delen in verschillende periodes (voor elk een verschillend rentepercentage).

Schulden

Kort gezegd is een schuld een openstaand bedrag dat betaald moet worden.

Er kan een onderscheid worden gemaakt in;

– persoonlijke schulden

– bedrijfsschulden

– overheidsschulden

De eerste twee dienen volgens afspraken binnen een bepaald termijn te worden terugbetaald. Bij overheidsschulden gaat het meestal enkel om het terugbetalen van de rente op de schuld.

Daarnaast kan er ook een onderscheid worden gemaakt in schulden op basis van;

– leningen

– vorderingen van derden (levering van diensten/goederen)

– vorderingen als gevolg van schade (aan eigendommen van derden)

– dergelijke als gokschulden

Wanneer we praten over afspraken met de bank over ´rood staan´, ookwel afspraken over een rekening-courantkrediet, wordt er een kredietlimiet (het maximale bedrag dat de klant rood mag staan) vastgesteld. Dit verschilt weer per bank, en hangt onder andere af van leeftijd.

Pensioenen

Het pensioen is opgedeeld in twee elementen, de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) en de eventuele aanvullende pensioenregelingen (zoals werkgeverspensioen en privé-pensioen). Via de AOW spaar je automatisch gedurende je werkzame leven. Aanvullend kun je ook voor je pensioen sparen, via bijvoorbeeld een lijfrente polis, lijfrente koopsom of een levensloopregeling.

Hier vind u uitleg over ondere andere de AOW en een overzicht, inclusief informatie en uitleg over de verschillende spaarvormen voor een aanvulling op je pensioen.

Pensioenfondsen
Pensioenfondsen hebben de taak om de ontvangen premies te beleggen zodat een optimaal rendement wordt behaald. Pensioenfondsen zijn instanties, en hebben te maken met tegengestelde belangen. Ze moeten een balans vinden tussen zo laag mogelijke premies voor de deelnemers en zo hoog mogelijke uitkeringen voor gepensioneerden. Daarbij moeten ze de eigen financiële gezondheid in de gaten houden, zowel op dit moment als in de verre toekomst.
In feite zorgt een pensioenfonds maar voor een gedeelte van het gehele pensioen.

Meestal is een werkgever aangesloten bij een bepaald pensioenfonds. Deze werkgever betaalt premies aan het fonds – meestal samen met de werknemers – en zo bouwt de werknemer automatisch een pensioen op. Iemand die niet in loondienst werkt bouwt doorgaans geen pensioen op via een pensioenfonds, hoewel er in uitzonderlijke situaties ook pensioenfondsen voor bepaalde groepen zelfstandigen, bijvoorbeeld kunstenaars, bestaan. Een lid van een pensioenfonds valt in ieder geval binnen een collectief

AOW
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een verplichte volksverzekering, en een basisvoorziening van de overheid. Het is de basis van ons pensioeninkomen. Iedereen (ingezetenen) kan als verzekerden worden aangemerkt, ongeacht nationaliteit, tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar. Vanaf 65 jaar heeft men recht op een AOW uitkering, met andere woorden; je spaart automatisch gedurende je werkzame leven.

Oudedagsvoorziening
Het Nederlandse stelsel van oudedagsvoorziening wordt gevormd door drie pijlers.

De eerste pijler bestaat uit een door de overheid geregelde basisvoorziening. In Nederland is dat de AOW.

De tweede pijler wordt gevormd door de pensioenfondsen. Deelname aan een pensioenfonds hangt vaak samen met een arbeidsverhouding. De pensioenpremie wordt meestal door zowel werkgever als de werknemer betaald. De pensioenrechten worden tijdens de dienstbetrekking opgebouwd en zijn afhankelijk van het salaris en de duur van de dienstbetrekking. Deelname aan een pensioenfonds is voor betrokken werknemers meestal verplicht.

De derde pijler is bedoeld voor personen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, maar toch hun pensioen willen veilig stellen. Deze pensioensvoorziening op vrijwillige basis is vaak ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.

Lijfrente
Wanneer u uw pensioen wilt aanvullen of uw pensioengat wilt repareren, is een lijfrente polis een goed idee. Veel mensen halen namelijk de 70% niet en hebben een pensioentekort. Met een lijfrente kunt u uw ´tekorten´ aanvullen zodat u na uw 65ste toch voldoende inkomen heeft.

Dit gaat in werking door jaarlijks geld te storten in een speciale lijfrenteverzekering. Deze premie is in aftrek te nemen van de belasting en wordt na je 65ste periodiek uitgekeerd als uitkering.
Men kan ook een lijfrente koopsompolis afsluiten; hiermee wordt er een eenmalige premie aan een lijfrente polis betaald.

Levensloopregeling
Met de levensloopregeling kunt u in feite fiscaalvriendelijk sparen om zo in de toekomst onbetaald verlof te financieren. Jaarlijks mag u 12% van uw bruto loon sparen (belastingvrij).
Levensloopsparen kunt u inzetten voor onbetaald verlof, sabbatical of prepensioen. Daarnaast kunt u de levensloopregeling aanwenden voor langdurend zorgverlof, educatief verlof, ouderschapsverlof en overig onbetaald verlof. Waar het op neerkomt is dat u feitelijk voor vrije tijd spaart.

Pensioen administratie en adviseurs
Wanneer u gaat kijken welke juiste uitkeringsvorm u wilt gaan kiezen, spelen zaken als uw leeftijd, uw inkomensperspectief en uw financiële wensen een belangrijke rol. Tevens heeft u te maken met een aantal fiscale regels. Uiteindelijk worden uw mogelijkheden bepaalt door uw wensen plus de (fiscale) mogelijkheden. Om deze reden is het belangrijk u nauwkeurig te laten informeren door erkende adviseurs.

Pensioengat
Een pensioengat (ookwel een pensioentekort) houdt in dat uw pensioen minder bedraagt dan 70% van uw laatst verdiende inkomen (u hoeft na uw pensionering geen sociale premies meer te betalen). Oorzaken kunnen zijn: minder dan 40 dienstjaren, verandering van werkgever, echtscheiding, of tijdelijk wonen in het buitenland.
Met andere woorden; u gaat er na pensionering in koopkracht op achteruit.
Een klein pensioengat is vaak makkelijk op te vullen door het oversluiten van uw bestaande pensioenpolis. Contact opnemen met een adviseur is hier vaak de beste manier om een gepaste oplossing te vinden en advies te krijgen.
Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft 80% van de werknemers (Nederland) te maken met een pensioengat. De AOW en werkgeverspensioen blijken hier dus in vele gevallen niet voldoende te zijn als volledige oudedags-voorziening.

Pensioenregelingen
Wanneer we kijken naar de kwaliteit van de pensioenregeling is de manier waarop het pensioen opgebouwd erg belangrijk. Nu zijn er heel veel verschillende pensioenregelingen. Kort samengevat zijn er 3 soorten te onderscheiden; de eindloonregeling, de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling.

Bij een eindloonregeling (ookwel final-pay/ eindsalarissysteem) wordt er uitgegaan van het laatst verdiende salaris, en komt momenteel nog het meest voor. Het pensioenrecht is zo opgebouwd dat elk dienstjaar recht geeft op een vast percentage van het salaris op het moment van pensioneren (werking van backservice).

De middelloonregeling (ookwel opbouwregeling) is sterk in opkomst en hier is de hoogte van het pensioen gekoppeld aan de hoogte van het gemiddelde salaris (gedurende gehele loopbaan).

Tenslotte, bij de beschikbare premieregeling (ook momenteel in opmars) wordt er uitgegaan van premies die jaarlijks gestort worden. Er wordt hiermee een kapitaal opgebouwd, en zo kan er op de einddatum een lijfrente worden aangekocht.

Er worden ook vaak combinaties van deze regelingen gebruikt. De belangrijkste reden hiervoor is om de kosten meer beheersbaar te maken.

Pensioensparen
Pensioensparen is een interessante manier om op een fiscaal gunstige manier een extra pensioen op te bouwen.
U kan ervoor kiezen om jaarlijks de premie te storten of dit te doen via maandelijkse stortingen. Aan maandelijkse stortingen hangen echter vaak iets meer kosten aan vast. Bovendien kunt u het beste in het begin van het jaar storten, om vervolgens zoveel mogelijk rendement te behalen.
Wanneer u ervoor kiest om aan pensioensparen te doen, zijn er 2 mogelijkheden: U kunt dit via een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds doen.

Sociale Verzekeringsbank
In feite een samenvoeging van de SVB en de Raden van Arbeid (RvA), en tevens de oudste uitvoerder op het gebied van de sociale zekerheid. De SVB zorgt voor de uitvoering (wetten en regelingen) van het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering (Anw), en de kinderbijslag (AKW). Voorbeelden van regelingen zijn de Remigratieregeling, de TOG-regeling (tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen), en de regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS).
Dit wordt gedaan voor ruim 4,6 miljoen klanten in Nederland en het buitenland. Feitelijk is een op de vier Nederlanders klant bij de SVB. Hierom is informatievoorziening naar klanten een belangrijk uitganspunt.

Belangenverenigingen
In Nederland zijn een aantal belangenverenigingen die opkomen voor huidige en toekomstige gepensioneerden. Deze zorgen voor het verkrijgen en behouden van goede jaarlijkse toeslagen en zorgen ervoor dat onduidelijkheden en gebreken in pensioenregelingen verdwijnen.
De meest bekende is de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.

Cumulatie
Het pensioen wordt onderworpen aan de personenbelasting. De belastingadministratie van de Federale overheidsdienst Financiën trekt bedrijfsvoorheffing af van uw wettelijk pensioen, via de pensioendienst.
Deze inhoudingen gebeuren door bevoegde pensioendiensten als de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) voor werknemers en zelfstandigen, en de Centrale dienst der vaste uitgaven (CDVU Pensioenen) van de Federale overheidsdienst Financien voor de ambtenaren.

Investeren en beleggen

Met investeren & beleggen gaat er een hele nieuwe wereld voor u open, met eindeloze mogelijkheden. Laat u zich informeren over de financieren, de opties en aanbevelingen.

Financiering
Een investering is een opoffering van tijd en geld waarmee pas op de lange termijn het betreffende doel wordt behaald. Om deze reden spreekt men hier niet over kosten, die grens ligt bij het tijdbestek van een jaar.

Banken financieren investeringen, maar daarnaast kunnen subsidies (rentetoelages, waardeborgfonds, kapitaal/leasingpremies) of risicokapitaalverschaffers (formele en informele kapitaalverschaffers) ook bemiddelen bij de financiering.

Investeringsmogelijkheden
Investeren bied tegenwoordig veel mogelijkheden aan. Zo kunt u bijvoorbeeld investeren in landen, cultuur, groeimarkten, en bio technologie. Elk hun eigen doel, tijdbestek en inzet.
Online investeren wordt ook steeds populairder.

Beleggen
Wanneer men met beleggen begint is een goed doordacht beleggingsplan een eerste stap. Een evenwicht vinden tussen verwacht rendement en risico is belangrijk, vooral om het interessant te houden. Het beste kunt u, om na te gaan welke manier van beleggen het beste bij u past, uw persoonlijke beleggersprofiel vaststellen. Bepalende factoren zijn hier; uw bestedingsdoel, beleggingshorizon (periode), hoogte van de inleg en het risico dat u wilt lopen.

In principe, beleggen doet u via de beurs. De organisatie van de Nederlandse effectenhandel berust bij Euronext.
Aandelen hebben een hogere verwachte opbrengst, maar zijn een groter risico vanwege de koersschommelingen. Risicomijdende beleggingsfondsen, obligaties, en spaarrekening bieden daarentegen meer zekerheid en bieden goede mogelijkheden.

Als u rechtstreeks belegt, schakelt u een commissionair in (tussenpersoon) om voor uw rekening aandelen te kopen of te verkopen. Om te kunnen handelen opent u bij de bank een effecten- of beleggingsrekening waarop u dan een bepaald bedrag stort. Met dit tegoed kunt u aandelen (of effecten) kopen.

Beleggingsfondsen
Het allereerste beleggingsfonds (wettelijk: beleggingsinstelling) , in de tweede helft van de 18e eeuw, had tot doel ervoor te zorgen dat men met een klein bedrag een goede spreiding van zijn gelden kreeg, en daarmee een kleiner risico (risicospreiding) liep om hun investering te verliezen.

Nog steeds, beleggingsfondsen zijn interessant voor mensen die niet over de nodige kennis beschikken, beleggen met kleine bedragen (tot 7500euro), of te weinig tijd hebben. Dit is mogelijk omdat de beheerders zorgen voor de aan- en verkopen in het fonds, en tussentijdse benodigde acties zelf uitvoeren.

Tevens worden mogelijkheden aangeboden waar men als particulier moeilijk aan kan komen (bijvoorbeeld beleggen in aandelen en markten in Japan, Verre Oosten etc.). Andere voordelen van beleggen in beleggingsfondsen is de risicospreiding.

Beleggingfondsen kunnen besloten of open zijn. De participaties van een open fonds zijn vrij verhandelbaar, en kunnen op de beurs genoteerd worden. Bij een besloten fonds staan de participaties opnaam, waardoor deze geen beursnotering hebben.
Er zijn verschillende prijsvormingen van participaties; open-end, closed-end, en semi-open-end fonds.

Beleggingsproducten
Er zijn allerlei nieuwe producten op de markt gekomen die de belegger enige zekerheid bieden. Hier wordt verwezen naar structured products, een verzamelnaam voor beleggingsproducten die zijn samengesteld uit (ookwel: gestructureerd) verschillende effecten, zoals aandelen en obligaties in combinatie met derivaten als opties en futures.

De waarde hiervan wordt afgeleid van de waarden van de onderliggende effecten. Voorbeelden zijn hefboomproducten (Turbo´s), Speeders, couponproducten en garantiefondsen.

Een beleggingsproduct dat de laatste jaren in opmars is, is de warrant (uitgegeven door een bedrijf of financiele instelling). Hier zijn er vaak verscheidene contracten nodig voor het verkrijgen van een onderliggende waarde.

Duurzaam beleggen
Duurzaam beleggen (maatschappelijk verantwoord/ ethisch beleggen) gaat in principe op dezelfde manier als normaal beleggen, behalve dat men hier, naast financiele criteria, ook let op bepaalde duurzaamheidscriteria, wanneer men in een onderneming belegd. Dit maakt de belegger kapitaalverschaffer van een onderneming (kopen van aandelen), en tegelijkertijd medeverantwoordelijk voor de activiteiten van deze betreffende onderneming. Bepaalde ondernemingen worden bewust vermeden i.v.m. nadelige activiteiten als bijvoorbeeld milieuvervuiling.

Men belegd gewoonlijk in aandelen, obligaties, of specifieke duurzame beleggingsfondsen. Gestructureerde beleggingsproducten maken beleggen mogelijk. Dit zijn producten op maat, en staan voor aanvaardbaar riscio en goede rendementen; een prima aanvulling op uw beleggingsstrategie

Duurzame fondsen
Bij het beleggen in duurzame fondsen kunnen er twee groepen onderscheiden worden; passieve en actieve.
De passieve beleggingsfondsen doorstaan de toets van duurzaamheid. De actieve fondsen maken daarnaast nog specifieke duurzame producten of technologieen, bijvoorbeeld alternatieve energievormen.
Deze fondsen bestaan uit aandelen in beursgenoteerde ondernemingen en/of obligaties (-staats). De selectie van deze aandelen en obligaties gebeurt op basis van criteria die weer per bank kunnen verschillen.

Groene fondsen
Groenfondsen worden door meerdere banken aangeboden en zijn vergelijkbaar met de groencertificaten. Deze fondsen vallen onder de fiscaal gunstige regeling ‘maatschappelijke beleggingen’. Groenfondsen investeren in door de overheid goedgekeurde milieuprojecten (windmolens, biologische wijzen, zonne-energie). Het rendement is echter laag wanneer u in een Groenfonds belegt. Deze leningen (aan de groene projecten) zijn namelijk alleen mogelijk tegen een lage rente. Ter compensatie krijgt de belegger van de overheid een belastingvoordeel.

Fondsen
Naast duurzame en groenfondsen is er ook nog een aanbod van sociaal ethische fondsen. Deze gelden worden gebruikt voor ethische doeleinden zoals bijvoorbeeld de microkredieten in ontwikkelingslanden. Ze dragen bij aan de ontwikkeling in de derde-wereldlanden. Eveneens hebben ze de hogere vrijstelling voor vermogensrendementsheffing.

Dutch Securities Institute
De onafhankelijke Klachtencommissie van het DSI (voorheen Klachtencommissie Beursbedrijf) kan benadert worden wanneer men (beleggers) meent de dupe te zijn van foutieve uitvoering van hun orders of andere foutieve handelingen van hun bank of commissionair.
Het DSI heeft tot doel het vertrouwen van het beleggend publiek in de effectenbranche te versterken. Daarnaast richten ze zich op het bevorderen van de kwaliteit en de integriteit van personen die in de handel/bemiddeling/advertising/beheer van effecten actief zijn. Ze behandelen klachten over effectendiensverlening waarbij een bij het DSI geregistreerde deelnemer betrokken is.
Het is eerder tot stand gekomen op initiatief van de toenmalige AEX (tegenwoordig Euronext Amsterdam).

Bankrekening

Bij bijna elke bank kan er wel een betaalrekening worden geopend. Deze wordt ook wel een rekening-courant genoemd. De betreffende bank keert hierover nauwelijks rente uit. De klant haalt hier geld vanaf (pinnen ect.) of stort geld.

Banken bieden vaak een scala van financiële producten en diensten aan. De rol van nationale of internationale financiële, objectieve en/of onafhankelijke diensterverlener wordt gespeeld om cliënten bij te staan.

Sparen

Duurzaam sparen

Bij duurzaam sparen (oftwel maatschappelijk verantwoord sparen, groen sparen) praten we voornamelijk over spaarrekeningen, deposito´s en groencertificaten. In Nederland zijn er veel rekeningen beschikbaar waarvan het geld uitsluitend voor duurzame en maatschappelijke doeleinden (mens & milieu) worden uitgeleend. Voorbeelden zijn mensenrechten, milieubeleid, eerlijke handel en duurzame productie van goederen en diensten.

Wanneer men geld spaart via de groencertificaten wordt dit geinvesteerd in groenprojecten, goedgekeurd door de overheid. Dit waardepapier heeft een vaste looptijd, een vaste rente, en fiscale voordelen. De rente die hierop wordt ontvangen is belastingvrij.

 Zakelijk sparen

Bedrijven willen vaak hun overtollige werkkapitaal ergens veilig onderbrengen, en hetzelfde geldt voor verenigingen en stichtingen, die hun financiele reserves willen waarborgen. Dit alles natuurlijk tegen een goede rente en volledige opname vrijheid.

Hierbinnen zijn ook weer diverse mogelijkheden te realiseren, bijvoorbeeld als men een bepaald bedrag wilt reserveren voor doeleinden in de toekomst.

Spaarinformatie

De invloed van het Internet heeft geleid tot het begrip ´internetsparen´. Dit houd in dat men geen afschriften meer thuis ontvangt, en de bank hier dus kosten bespaard. De bank keert hiervoor tevens een iets hogere rente uit.

Rente

Rente (oftewel interest) is de vergoeding die men krijgt wanneer er geld wordt uitgeleend. In het geval van sparen wordt er geld ´uitgeleend´ aan de bank. In ruil betaald de bank u hier rente voor.

Er worden met regelmaat nieuwe spaarrekeningen aangeboden, voornamelijk door de grotere banken. Hier zitten vaak nieuwe voorwaarden aan verbonden, en interessantere rentepercentages.

Credit card

Met een creditcard (kredietkaart) kan men aankopen doen en achteraf betalen, in tegenstelling tot een betaalkaart (debetkaart). Aankopen zijn vaak automatisch verzekererd gedurende het transport, wanneer ze met een credit card zijn betaalt.

Hoeveel men kan kopen met gebruik van een creditcard is afhankelijk van het krediet dat de rekeninghouder heeft, in principe is het de bank die de credit card heeft uitgegeven, die betaald. Het inkomen dient als zekerheid voor de creditcardverstrekkers.

Echter is het betalen met een credit card duur, in veel gevallen betaalt u zelfs meer dan 16% rente per jaar. U betaald vaak geen rente wanneer u binnen een maand aflost.
Daarnaast moet er ieder jaar een bijdrage (lidmaatschapskosten) worden betaald

Speciale credit cards

Er zijn diverse speciale credit cards op de markt. Goedkope, lage rente, goede doelen, klanten- en ledenkaarten, en goldcards.  Dit geldt tevens voor studenten, maar dan met aangepaste ruimte en bijdrage.

 

 

Hypotheken

Wanneer u financiering nodig heeft voor een langer termijn is het voordelig een hypotheek af te sluiten. Een hypotheek is bij wijze van spreken een lening met onderpand, en tevens één van de meest gebruikte vormen van lenen. Het wordt vaak gebruikt om grote producten aan te schaffen zoals vastgoed. Bij deze lening geldt het huis als onderpand voor de lening, zodat de bank of een andere geldverstrekker een waarborg heeft voor het geval dat de lening niet op tijd of conform de regels opgesteld in het leencontract wordt afbetaald. In dit geval krijgt de geldverstrekker het huis in zijn bezit.

Vervolgens worden deze hypotheken vaak voor meer dan 20 jaar vastgezet om renteschommelingen te vermijden. Het hypotheekrecht is ingeschreven in een openbaar register, het hypotheekregister.

Daarnaast is er, naast de invloed van de hypotheek op de economie, ook invloed vanuit de economie op de hypotheekmarkt. Voornamelijk fluctuerende rentes en beleggers (speculaties etc.) zorgen voor verschillen in hypotheekkosten.

Een overzicht van alles wat er op internet over hypotheken te vinden is vindt u in de Hypotheekwebgids. Voor meer informatie en interessant nieuws rondom hypotheken kunt u terecht bij http://hypotheken.blog.nl.

Tweede Hypotheek

Een tweede hypotheek is in principe niets anders dan een extra lening op uw eigen woning, en geen aparte hypotheekvorm. Via de overwaarde van uw woning kunt u naast de bestaande hypotheek nog een 2de hypotheek afsluiten. U maakt dan zodoende weer geld vrij voor andere doeleinden.

Meestal wordt de tweede hypotheek afgesloten om een verbouwing mee te financieren. Dit is handig, omdat het huis na de verbouwing in waarde stijgt, en hiermee kan rekening worden gehouden door de hypotheekverstrekker bij het bepalen van de overwaarde. Ook voor het betalen van grote aankopen zoals een boot, auto of studie kan een tweede hypotheek worden afgesloten. In dit geval is het voordeliger dan een lening, omdat de rente vaak lager is en er ook nog gebruik kan worden gemaakt van de belastingaftrek (kosten zijn fiscaal aftrekbaar). Wel moet er sprake zijn van overwaarde of bij de eerste hypotheek moet niet maximaal geleend zijn.

Offerte

Een offerte is een formele aanbieding van werkzaamheden. Gegevens als een algemene beschrijving van het product, de prijs, de voorwaarden, de geldigheidsdatum en een geldige ondertekening kunt u hierin terugvinden.
U kunt meerdere offertes aanvragen, deze vergelijken en een verantwoorde keuze maken.
Tevens kunt u in elke hypotheekofferte de effectieve rente vinden. De effectieve rente is de daadwerkelijk te betalen rente, waarin de eventuele afsluitkosten verwerkt zijn, en de vermelding van wanneer er betaald wordt.

Hypotheekrente

De hoogte van de rente speelt een grote rol; voor veel Nederlanders is dit het enige waar naar gekeken wordt wanneer men een hypotheek wilt afsluiten. Dit kan nadelige gevolgen hebben aangezien sommige hypotheken met een hogere rente gunstiger kunnen zijn.

De rente staat nog steeds erg laag, en het verschil tussen een korte en lange rentevaste periode is ook zeer klein. Bij wijze van spreken: Bij een lange rentevastheidsperiode betaalt u dus praktisch geen extra rente tegenover een extra zekerheid, of bij een korte periode loopt u nog wel een hoger risico maar ontvangt u geen lagere rente. Tevens is er nog een onderscheid tussen vaste en variabele renteperiodes.
Het beste is om de rente zo lang mogelijk vast te zetten.

Stabiliteit is belangrijk voor de hypotheekverstrekker. Dit betekent dat zowel een aantoonbaar stabiel inkomen van de hypotheeknemer als een stabiele huizenmarkt en een stabiele economie de hypotheekrente kunnen doen dalen.

Hypotheekvormen

Vanwege het grote aanbod van hypotheekverstrekkers is het vrijwel altijd mogelijk tot een hypotheek te komen die aansluit op uw persoonlijke situatie. Tevens wordt er vaak ruimte gelaten in eventuele toekomstige veranderingen. De zogenaamde ´combinatiehypotheek´ komt het meeste voor. Zo kunt u de voor- en nadelen combineren tot een perfecte verhouding.
Als u een inkomen heeft welke in redelijke verhouding staat tot de gewenste lening, kunt u heel veel eisen stellen aan de geldverstrekker.

Als gevolg van een wisselende economie zijn er veel verschillende soorten hypotheek-gerelateerde producten beschikbaar binnen de financiële markt, en omdat het recht op hypotheek een gewild recht is onder banken en andere geldverstrekkers is er veel concurrentie en dynamiek binnen de hypotheekmarkt.

Hypotheekaflossing

Ter aflossing van de hypotheek kan men tegenwoordig denken aan banksparen; een fiscaal aantrekkelijke manier om geld in te leggen. Hier kunt u bij een bank of beleggingsinstelling geld sparen op een geblokkeerde rekening.
Banksparen is nieuw, en wordt waarschijnlijk pas mogelijk vanaf 1 Januari 2008, als alles meezit.

Wanneer u uw hypotheek wilt gaan aflossen moet u een paar dingen in uw achterhoofd houden; Flexibilteit is belangrijk (ivm wetswijzigingen), in één keer aflossen laat geen weg meer terug (geen recht op hypotheekrenteaftrek), en aflossen wordt interessanter wanneer u ouder bent (opnieuw een hypotheek nemen is onvoordeling vanwege bijleenregeling).

Koopsubsidie

De koopsubsidie is een wet (aangepaste wijziging in de Wet bevordering eigenwoningbezit) die als doel heeft dat meer mensen met een lager of gemiddeld inkomen een eigen woning kunnen kopen. Dit gebeurd dan in de vorm van een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de hypotheeklasten door de overheid, waarmee het aanschaffen van een eigen woning aantrekkelijker wordt gemaakt.
Deze subsidie is afhankelijk van uw inkomen, koopsom, hypthecaire leensom en leeftijd. Er is geen maximum gesteld (inkomen, hypotheeksom) waardoor het mogelijk is dat het bedrag aan subsidie op nul kan worden gesteld.
U kunt een proefberekening doen om te zien of u aan de voorwaarden voldoet.

Provisie

Een goed hypotheekadvies kan van grote waarde zijn, tussenpersonen bemiddelen hier bij. Elke hypotheekverstrekker heeft een eigen provisiepercentage. Deze tarieven kunnen per tussenpersoon sterk verschillen, en hangen ook af van de hypotheekvorm en het bedrag.

Retourprovisies kunnen ook aan de orde zijn. Dit komt meestal voor bij hypotheken, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (en werkeloosheidsv.), en levensverzekeringen. De retourprovisie is het bedrag dat resteert na verrekening van de advieskosten met de eenmalige afsluitprovisie.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseur

Een hypotheekadviseur kan als erkend worden gezien wanneer zij/hij staat aangeschreven in het register van de SEH. Zij worden dan als deskundig bevonden en zijn ervaren in het geven van hypotheekadvies. De erkenning van de SEH is een kwaliteitslabel.

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs is dus kort gezegd verantwoordelijk voor de uitvoering van de landelijke erkenningsregeling. Deze regeling is van toepassing op alle individuele hypotheekadviseurs in Nederland (ongeacht waar, bijvoorbeeld bij: makelaar, zelfstandige bemiddelaar, intermediair, bank). Deze persoonsgebonden certificering schept vervolgens een duidelijkheid voor de consument.

Rente

Wanneer men geld leent, wordt hierover rente betaald. Hier wordt een overeenkomst over opgesteld met verkoop- en leningvoorwaarden (incl. maatregelen).
In geval van een te late betaling zal de schuldeiser in eerste instantie een extra rente in rekening brengen, genaamd een boeterente. Dit gaat soms ook in combinatie met een bedrag om de incassokosten te dekken.
Naarmate de betreffende persoon zijn verplichtingen langer uitstelt (betaling) worden de incassomaatregelen zwaarder. Dit kan op zijn tijd weer leiden tot het inschakelen van een incassobureau (of deurwaarder), of zelfs faillissement van de schuldenaar.

Voordelen en nadelen

Een voordeel van de optie om rood te kunnen staan is dat men niet in de knoop komt wanneer er verplichte, dringende rekeningen moeten worden betaald, wanneer men hier zelf op dat moment geen geld voor heeft. Dit scheelt op zijn plaats weer voor boetes, extra administratiekosten of nog erger, de kosten voor een incassobureau.

Een nadeel is dat er echter een hoge rente moet worden betaald. Dit wordt telkens van uw saldo afgehaald, waardoor het dieper wegzakken in schulden wordt doorgezet. Het is moeilijk om vervolgens weer uit deze cirkel te komen. Rood staan werkt tevens de gedachte in de hand dat men meer geld tot zijn beschikking heeft, wat meer geld uitgeven uitlokt.

Ongemerkt rood staan

Veel banken hanteren een valutair betalingssysteem, wat betekend dat het geld wel op de rekening staat maar dat het valutair nog niet bij de bank aanwezig is. Wanneer er op dat moment geld wordt uitgegeven staat u ongemerkt rood. Banken die een valutair betalingssysteem hanteren beschouwen dit als rood staan, hierover wordt rente berekend en dat bedrag kan behoorlijk oplopen.

Oplossingen

Wanneer men zich in de schulden bevind is het de bedoeling deze zo snel mogelijk weg te werken, althans, voorkomen dat ze een lastige post worden en men in de problemen komt. Echter hebben veel mensen financiele problemen.

Verstandig is om eerst een begroting op te stellen, uw aflossingscapaciteit te berekenen, en vervolgens uw schulden in kaart te brengen. Er bestaat ook aanbod van hulpverleners die bemiddelen in het opzetten van een plan van aanpak om u weer schuldenvrij te krijgen, en tips geven voor de toekomst.

Tevens is het goed om te sparen, zodat u geld heeft wanneer u een financiële tegenvaller krijgt. Een ander voordeel hiervan is dat u rente krijgt uitgekeerd over uw spaargeld. U kunt ook de periode waarin uw rente vaststaat verlengen, zodat u het renterisico verkleind. Bovendien kunt u uw rente van vast in variabel laten omzetten (wanneer de rente laag is). Hieraan zitten echter kosten verbonden, dus informeer hierover.