Pensioenen

Het pensioen is opgedeeld in twee elementen, de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) en de eventuele aanvullende pensioenregelingen (zoals werkgeverspensioen en privé-pensioen). Via de AOW spaar je automatisch gedurende je werkzame leven. Aanvullend kun je ook voor je pensioen sparen, via bijvoorbeeld een lijfrente polis, lijfrente koopsom of een levensloopregeling.

Hier vind u uitleg over ondere andere de AOW en een overzicht, inclusief informatie en uitleg over de verschillende spaarvormen voor een aanvulling op je pensioen.

Pensioenfondsen
Pensioenfondsen hebben de taak om de ontvangen premies te beleggen zodat een optimaal rendement wordt behaald. Pensioenfondsen zijn instanties, en hebben te maken met tegengestelde belangen. Ze moeten een balans vinden tussen zo laag mogelijke premies voor de deelnemers en zo hoog mogelijke uitkeringen voor gepensioneerden. Daarbij moeten ze de eigen financiële gezondheid in de gaten houden, zowel op dit moment als in de verre toekomst.
In feite zorgt een pensioenfonds maar voor een gedeelte van het gehele pensioen.

Meestal is een werkgever aangesloten bij een bepaald pensioenfonds. Deze werkgever betaalt premies aan het fonds – meestal samen met de werknemers – en zo bouwt de werknemer automatisch een pensioen op. Iemand die niet in loondienst werkt bouwt doorgaans geen pensioen op via een pensioenfonds, hoewel er in uitzonderlijke situaties ook pensioenfondsen voor bepaalde groepen zelfstandigen, bijvoorbeeld kunstenaars, bestaan. Een lid van een pensioenfonds valt in ieder geval binnen een collectief

AOW
De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een verplichte volksverzekering, en een basisvoorziening van de overheid. Het is de basis van ons pensioeninkomen. Iedereen (ingezetenen) kan als verzekerden worden aangemerkt, ongeacht nationaliteit, tussen de leeftijd van 15 en 65 jaar. Vanaf 65 jaar heeft men recht op een AOW uitkering, met andere woorden; je spaart automatisch gedurende je werkzame leven.

Oudedagsvoorziening
Het Nederlandse stelsel van oudedagsvoorziening wordt gevormd door drie pijlers.

De eerste pijler bestaat uit een door de overheid geregelde basisvoorziening. In Nederland is dat de AOW.

De tweede pijler wordt gevormd door de pensioenfondsen. Deelname aan een pensioenfonds hangt vaak samen met een arbeidsverhouding. De pensioenpremie wordt meestal door zowel werkgever als de werknemer betaald. De pensioenrechten worden tijdens de dienstbetrekking opgebouwd en zijn afhankelijk van het salaris en de duur van de dienstbetrekking. Deelname aan een pensioenfonds is voor betrokken werknemers meestal verplicht.

De derde pijler is bedoeld voor personen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn, maar toch hun pensioen willen veilig stellen. Deze pensioensvoorziening op vrijwillige basis is vaak ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij.

Lijfrente
Wanneer u uw pensioen wilt aanvullen of uw pensioengat wilt repareren, is een lijfrente polis een goed idee. Veel mensen halen namelijk de 70% niet en hebben een pensioentekort. Met een lijfrente kunt u uw ´tekorten´ aanvullen zodat u na uw 65ste toch voldoende inkomen heeft.

Dit gaat in werking door jaarlijks geld te storten in een speciale lijfrenteverzekering. Deze premie is in aftrek te nemen van de belasting en wordt na je 65ste periodiek uitgekeerd als uitkering.
Men kan ook een lijfrente koopsompolis afsluiten; hiermee wordt er een eenmalige premie aan een lijfrente polis betaald.

Levensloopregeling
Met de levensloopregeling kunt u in feite fiscaalvriendelijk sparen om zo in de toekomst onbetaald verlof te financieren. Jaarlijks mag u 12% van uw bruto loon sparen (belastingvrij).
Levensloopsparen kunt u inzetten voor onbetaald verlof, sabbatical of prepensioen. Daarnaast kunt u de levensloopregeling aanwenden voor langdurend zorgverlof, educatief verlof, ouderschapsverlof en overig onbetaald verlof. Waar het op neerkomt is dat u feitelijk voor vrije tijd spaart.

Pensioen administratie en adviseurs
Wanneer u gaat kijken welke juiste uitkeringsvorm u wilt gaan kiezen, spelen zaken als uw leeftijd, uw inkomensperspectief en uw financiële wensen een belangrijke rol. Tevens heeft u te maken met een aantal fiscale regels. Uiteindelijk worden uw mogelijkheden bepaalt door uw wensen plus de (fiscale) mogelijkheden. Om deze reden is het belangrijk u nauwkeurig te laten informeren door erkende adviseurs.

Pensioengat
Een pensioengat (ookwel een pensioentekort) houdt in dat uw pensioen minder bedraagt dan 70% van uw laatst verdiende inkomen (u hoeft na uw pensionering geen sociale premies meer te betalen). Oorzaken kunnen zijn: minder dan 40 dienstjaren, verandering van werkgever, echtscheiding, of tijdelijk wonen in het buitenland.
Met andere woorden; u gaat er na pensionering in koopkracht op achteruit.
Een klein pensioengat is vaak makkelijk op te vullen door het oversluiten van uw bestaande pensioenpolis. Contact opnemen met een adviseur is hier vaak de beste manier om een gepaste oplossing te vinden en advies te krijgen.
Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft 80% van de werknemers (Nederland) te maken met een pensioengat. De AOW en werkgeverspensioen blijken hier dus in vele gevallen niet voldoende te zijn als volledige oudedags-voorziening.

Pensioenregelingen
Wanneer we kijken naar de kwaliteit van de pensioenregeling is de manier waarop het pensioen opgebouwd erg belangrijk. Nu zijn er heel veel verschillende pensioenregelingen. Kort samengevat zijn er 3 soorten te onderscheiden; de eindloonregeling, de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling.

Bij een eindloonregeling (ookwel final-pay/ eindsalarissysteem) wordt er uitgegaan van het laatst verdiende salaris, en komt momenteel nog het meest voor. Het pensioenrecht is zo opgebouwd dat elk dienstjaar recht geeft op een vast percentage van het salaris op het moment van pensioneren (werking van backservice).

De middelloonregeling (ookwel opbouwregeling) is sterk in opkomst en hier is de hoogte van het pensioen gekoppeld aan de hoogte van het gemiddelde salaris (gedurende gehele loopbaan).

Tenslotte, bij de beschikbare premieregeling (ook momenteel in opmars) wordt er uitgegaan van premies die jaarlijks gestort worden. Er wordt hiermee een kapitaal opgebouwd, en zo kan er op de einddatum een lijfrente worden aangekocht.

Er worden ook vaak combinaties van deze regelingen gebruikt. De belangrijkste reden hiervoor is om de kosten meer beheersbaar te maken.

Pensioensparen
Pensioensparen is een interessante manier om op een fiscaal gunstige manier een extra pensioen op te bouwen.
U kan ervoor kiezen om jaarlijks de premie te storten of dit te doen via maandelijkse stortingen. Aan maandelijkse stortingen hangen echter vaak iets meer kosten aan vast. Bovendien kunt u het beste in het begin van het jaar storten, om vervolgens zoveel mogelijk rendement te behalen.
Wanneer u ervoor kiest om aan pensioensparen te doen, zijn er 2 mogelijkheden: U kunt dit via een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds doen.

Sociale Verzekeringsbank
In feite een samenvoeging van de SVB en de Raden van Arbeid (RvA), en tevens de oudste uitvoerder op het gebied van de sociale zekerheid. De SVB zorgt voor de uitvoering (wetten en regelingen) van het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering (Anw), en de kinderbijslag (AKW). Voorbeelden van regelingen zijn de Remigratieregeling, de TOG-regeling (tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen), en de regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS).
Dit wordt gedaan voor ruim 4,6 miljoen klanten in Nederland en het buitenland. Feitelijk is een op de vier Nederlanders klant bij de SVB. Hierom is informatievoorziening naar klanten een belangrijk uitganspunt.

Belangenverenigingen
In Nederland zijn een aantal belangenverenigingen die opkomen voor huidige en toekomstige gepensioneerden. Deze zorgen voor het verkrijgen en behouden van goede jaarlijkse toeslagen en zorgen ervoor dat onduidelijkheden en gebreken in pensioenregelingen verdwijnen.
De meest bekende is de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.

Cumulatie
Het pensioen wordt onderworpen aan de personenbelasting. De belastingadministratie van de Federale overheidsdienst Financiën trekt bedrijfsvoorheffing af van uw wettelijk pensioen, via de pensioendienst.
Deze inhoudingen gebeuren door bevoegde pensioendiensten als de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) voor werknemers en zelfstandigen, en de Centrale dienst der vaste uitgaven (CDVU Pensioenen) van de Federale overheidsdienst Financien voor de ambtenaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *